Klauzula informacyjna RODO dot. korespondencji e-mail

Niniejszym informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail wymienianej ze mną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Zimny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WBO Magdalena Zimny ul. Kamieńskiego 207/6, 51-126 Wrocław, NIP 6861608002.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail powierzam do przetwarzania następującym podmiotom:

  • hostingodawca oraz Google – w celu przechowywania danych na serwerach skrzynek pocztowych,
  • podwykonawcy biorący udział w wymianie wiadomości.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś/aś wskazać mi szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@magdazimny.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.